Pengertian Akhlak

Pengertian Akhlak secara termiologi ialah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Akhlak ialah bentuk jamak dari kata khuluk yang berasal dari bahasa Arab yang artinya perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan pengertian akhlak menurut Ibnu Miskawaih, Al Ghazali dan Ahmad amin ialah perangai yang melekat pada diri seseorang yang bisa memunculkan perbuatan baik tanpa harus mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu.

Jadi akhlak ialah suatu tingkah laku seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak hanya sekali atau sewaktu-waktu saja dalam melakukan kebaikan.

Pengertian Akhlak

Cara Membedakan Antara Akhlak, Moral Dan Etika

– Akhlak : Untuk menentukan baik buruknya menggunakan Al-Qur’an dan Al-Hadist.
– Etika : Untuk menentukan nilai baik buruknya perbuatan seseorang yang menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio
– Moral : Untuk menentukan nilai perbuatan dengan menggunakan tolak ukur adat istiadat

Macam-Macam Akhlak Dalam Islam

Di dalam ajaran Islam Akhlak terbagi menjadi 2 macam yaitu akhlak madzmumah (akhlak tercela) dan akhlak mahmudah (akhlak terpuji).

1. Akhlak Madzmumah

Contoh dari akhlak madzmumah seperti:
– Bakhil : Enggan memberikan sesuatu yang dimiliki dengan orang lain atau bisa dibilang orang yang (pelit)
– Malas : Enggan melakukan sesuatu aktifitas-pun
– Takabur : Bangga terhadap diri sendiri karena merasa dirinya paling hebat daripada orang lain
– Fitnah : Mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya
– Tamak : Rakus/serakah terhadap apa saja yang ingin dimiliki
– Ujub : Mengagumi diri sendiri
– Riya’ : Melakukan perbuatan baik dengan niatan ingin dilihat orang lain atau mendapatkan pujian. Riya’ juga bisa dibilang dengan Pamer.
– Sum’ah : Melakukan perbuatan atau perkataan sesuatu supaya didengar oleh orang lain dengan tujuan agar namanya lebih dikenal

2. Akhlak Mahmudah

Contoh dari akhlak mahmudah seperti:
– Berperilaku baik : Tingkah laku seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji
– Rendah Hati : Sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain
– Jujur : Tingkah laku seseorang yang mendorong keinginan atau niat yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atapun orang lain
– Malu : Perangi seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela
– Murah Hati : Sikap seseorang yang suka memberi kepada sesamanya tanpa mengharapkan imbalan
– Sabar : Menahan segala sesuatu yang menimpa dirinya (hawa nafsu).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi akhlak yaitu faktor lingkungan atau pergaulan dan faktor keturunan atau keluarga.

Ruang Lingkup Akhlak

Sedangkan ruang lingkup akhlak itu terbagi menjadi 5 bagian menurut Muhammad Abdullah Daras yaitu:

1. Akhlak Berkeluarga (Al-Akhlak Al-Usrawiyah)
Akhlak berkeluarga terdiri dari:

– Kewajiban timbal balik orang tua dan anak
– Kewajiban suami istri
– Kewajiban terhadap karib kerabat

2. Akhlak Bernegara (Akhlak ad-Daulah)
Akhlak Bernegara terdiri dari:

– Hubungan antara pemimpin dan rakyat
– Hubungan luar negeri

3. Akhlak Beragama
Akhlak beragama yaitu kewaiban terhadap Allah Swt.

Menurut Yuniar Ilyas, ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 6 bagian diantaranya:

– Akhlak terhadap Allah Swt.
– Akhlak terhadap Rasulullah
– Akhlak terhadap diri sendiri
– Akhlak dalam keluarga
– Akhlak dalam bermasyarakat

4. Akhlak Pribadi (Al-Ahklak Al-Fardiyah)
Akhlak pribadi terdiri dari:

– Ahklak yang diperintahkan
– Akhlak yang dilarang
– Akhlak yang dibolehkan
– Akhlak dalam keadaan darurat

5. Akhlak Bermasyarakat (Al-Akhlaq Al Ijtima’iyah)
Akhlak Bermasyarakat terdiri dari:

– Akhlak yang dilarang
– Aklhak ytang diperintahkan
– Kaedah-kaedah adab

Demikianlah artikel mengenai pengertian Akhlak beserta contoh dan ruang lingkup akhlak dalam ajaran Islam. Semoga artikel diatas bermanfaat bagi anda.

Info Seputar : Pengertian Akhlak
dan SatuHari.Com